Cập nhật tiến độ dự án 30/06/2015

(Cập nhật: 30/6/2015)

Pruksa Town

(Hoàng Huy Group - Pruksa Town)